In Algemeen

Duurzaam waterbeheer op Camping Olmenveld

Klimaatverandering leidt tot een toenemende vraag naar zoet water en een toenemend risico op mindere beschikbaarheid in de periode, waarin de vraag naar zoet water groot is. De kans op onbalans in vraag en aanbod van zoet water, met negatieve consequenties voor landbouw opbrengsten en natuurwaarden als gevolg, neemt door de klimaatverandering verder toe. In de Provincie Zeeland is, vanwege de beperkte beschikbaarheid van zoet water en de verzilting, er een grote behoefte aan een zo robuust mogelijke zoetwatersituatie, waarbij vraag en aanbod meer in balans zijn.

Toerisme en landbouw:

Toerisme en landbouw zijn twee belangrijke economische sectoren in de Provincie Zeeland. Tijdens droge en warme periodes neemt het waterverbruik per persoon in de toeristische sector aanzienlijk toe. Droogte heeft daarnaast een groeiende invloed op de opbrengst van gewassen. In de zomerse periode is beregening van essentieel belang om de opbrengsten voor de agrariërs op peil te houden. Piekbelasting in de Zomerse periode door het toerisme en de landbouw vormen een groeiend probleem en hebben grote invloed op de houdbaarheid van het huidige watersysteem. Doelstelling in dit project is de ontwikkeling en demonstratie van een pilot om het afvalwater en regenwater van Camping Olmenveld, dat kan worden opgevangen, te zuiveren en her te gebruiken, de overschotten te bufferen voor toepassing in met name de agrarische sector en voor het besproeien van bijvoorbeeld de gemeentelijke sportvelden. Dit project dient als voorbeeld hoe gewerkt kan worden aan een duurzaam waterbeheer in de recreatieve sector.

Samenwerking partners:

De partners Camping Olmenveld en PureBlue Water BV gaan gezamenlijk, met ondersteuning van Hogeschool Zeeland (Expertisecentrum Water Technology) een pilot ontwikkelen en demonstreren om het afvalwater en regenwater van Camping Olmenveld te zuiveren, te bufferen, nuttig aan te wenden en aan te bieden als zoetwaterbron voor besproeiing aan de omliggende agrariërs en gemeente. Het uiteindelijke resultaat van het project is een in de praktijk aantoonbare businesscase waarmee de markt in staat is om op feiten gebaseerde investeringsbeslissingen te nemen. HISWA-RECRON is betrokken om de resultaten van het project breed te verspreiden. Het project sluit aan bij de doelstelling van EU-React en heeft impact. De recreatieve sector heeft het erg zwaar gehad gedurende de Corona periode met onder andere gedwongen sluitingen. Hierdoor is het moeilijk om commercieel financiering te vinden voor het verduurzamen van de onderneming. Met de bijdrage vanuit het EU-React fonds kan er versneld gewerkt worden aan het vergroenen van deze sector. Ook voor de watersector geldt dat door het uitstellen en intrekken van opdrachten er een zware tijd is geweest. Investeringen in het ontwikkelen van nieuwe technische kennis vormen een flinke belasting en zijn moeilijk te financieren. EU-React financiering van dit project draagt sterk bij aan een snel en veerkrachtig herstel en de vergroening in deze sectoren.

 Het project sluit aan bij de doelstellingen voor Zeeland:

  • de ontwikkeling van innovaties voor ondernemingen binnen het domein van het kennis en innovatienetwerk Vrijetijdseconomie, in de vrijetijdssector
  • valorisatie of ontwikkeling van projecten die worden ontsloten binnen de samenwerking en versterking van crossovers tussen de kennis- en innovatienetwerken, uit pijler 2 van Campus Zeeland (te weten Water & Energie en Vrijetijdseconomie) Verder sluit het project aan bij de klimaattransitie zoals beschreven in de RIS3 en dan specifiek de onderwerpen bodem en water.